BESTUUR - Documenten van de vennootschap

Disclaimer

DISCLAIMER

DISCLAIMER DISCLAIMER

DE TOEGANG TOT DIT GEDEELTE VAN DE WEBSITE ("MICROSITE") KAN BEPERKT ZIJN ONDER DE EFFECTENWET- OF REGELGEVING IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. DEZE KENNISGEVING VEREIST DAT U BEPAALDE ZAKEN BEVESTIGT (WAARONDER DAT U GEEN INGEZETENE BENT VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED), VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT DE INFORMATIE OP DIT GEDEELTE VAN DE WEBSITE. DIT MATERIAAL IS NIET BEDOELD VOOR OF TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN DIE WOONACHTIG ZIJN IN EEN RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING ZOU INHOUDEN VAN DE RELEVANTE WET- OF REGELGEVING VAN DAT RECHTSGEBIED OF ZOU RESULTEREN IN EEN VEREISTE OM TE VOLDOEN AAN TOESTEMMING OF ANDERE FORMALITEITEN DIE HET BEDRIJF ALS ONNODIG BEZWAREND BESCHOUWT.

Circulaire aan de aandeelhouders (de "Circulaire") van ME Group International PLC (de "Onderneming") waarin wordt verzocht om een terugkoopbevoegdheid en de ontheffing van de bepalingen inzake het verplichte bod in de City Code on Takeovers and Mergers (de "Code") met betrekking tot de Concert Party (zoals gedefinieerd in de Circulaire) (de "Rule 9 Waiver") Rule 9 Waiver

Algemeen

U probeert toegang te krijgen tot deze Microsite die bedoeld is voor de publicatie van documenten en informatie in verband met de Rule 9 Waiver.

Lees deze verklaring zorgvuldig - deze is van toepassing op alle personen die deze Microsite bekijken en kan, afhankelijk van waar u zich bevindt, van invloed zijn op uw rechten of verantwoordelijkheden. De disclaimer hieronder kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. U dient deze volledig te lezen telkens wanneer u deze Microsite bezoekt. Bovendien kan de inhoud van de Microsite te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd naar goeddunken van de Onderneming, rekening houdend met de vereisten van de Onderneming en de Concertpartij om de Code na te leven.

Deze Microsite bevat elektronische versies van materiaal met betrekking tot de Rule 9 Waiver. De materialen waartoe u toegang probeert te krijgen, worden te goeder trouw en uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en zijn onderworpen aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Eenieder die toegang zoekt tot deze Microsite verklaart en garandeert de Vennootschap dat hij dit uitsluitend doet voor informatieve doeleinden.

Om u in staat te stellen informatie over de Rule 9 Waiver te bekijken, moet u deze kennisgeving lezen en vervolgens op "I AGREE" klikken. Als u niet akkoord kunt gaan, moet u klikken op "I DISAGREE" en kunt u de informatie over de Rule 9 Waiver niet bekijken.

Niets op, of dat kan worden gedownload van, deze Microsite vormt een aanbod tot verkoop of inschrijving, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op effecten in enig rechtsgebied.

Rechtsgebieden overzee

Het bekijken van de materialen waartoe u toegang zoekt, kan in bepaalde rechtsgebieden beperkt zijn onder de effectenwetgeving. Alle personen die buiten het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn en deze Microsite willen bekijken, dienen zich er eerst van te overtuigen dat zij niet onderworpen zijn aan enige lokale vereisten die hen verbieden of beperken dit te doen en dienen zich te informeren over, en te houden aan, enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten die in hun rechtsgebied gelden.

U MAG DE INFORMATIE OF DOCUMENTEN OP DEZE MICROSITE NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOWNLOADEN, MAILEN, DOORSTUREN, DISTRIBUEREN, VERZENDEN OF DELEN MET ANDEREN. IN HET BIJZONDER MAG U DE INFORMATIE OF DOCUMENTEN OP DEZE MICROSITE NIET PER POST VERSTUREN, DOORSTUREN, DISTRIBUEREN OF VERZENDEN NAAR EEN RECHTSGEBIED WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Deze Microsite bevat informatie die is opgesteld om te voldoen aan de Engelse wet en de Code en de verstrekte informatie is mogelijk niet dezelfde als de informatie die zou zijn verstrekt indien deze informatie was opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving van een jurisdictie buiten Engeland en Wales.

Het is uw verantwoordelijkheid om u ervan te overtuigen dat alle relevante wetten en regelgevende vereisten volledig worden nageleefd. Als u twijfelt, moet u geen toegang blijven zoeken tot deze Microsite. Noch de Onderneming, noch de Concertpartij, noch één van hun respectieve directeurs of adviseurs aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor enige schending van deze beperkingen door wie dan ook.

Toekomstgerichte uitspraken

Deze Microsite en de informatie daarop bevat bepaalde verklaringen die toekomstgerichte verklaringen zijn of kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de financiële toestand, bedrijfsresultaten en activiteiten van de Vennootschap en bepaalde plannen en doelstellingen van de raad van bestuur van Offeree de Vennootschap. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het feit dat ze geen betrekking hebben op historische of huidige feiten. In toekomstgerichte verklaringen worden vaak woorden gebruikt als "anticiperen", "streven", "verwachten", "schatten", "voornemen", "plannen", "doel", "geloven", "zullen", "kunnen", "zouden", "kunnen" of andere woorden met een soortgelijke betekenis. Deze verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen door de raad van bestuur van de Vennootschap in het licht van hun ervaring en hun perceptie van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die zij gepast achten. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard risico's en onzekerheid in en de factoren die in de context van dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden beschreven, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd.

Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze Microsite en de hierin opgenomen informatie worden beschreven. Tenzij vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, neemt noch de Vennootschap noch de Concertpartij enige verplichting op zich om de informatie op deze Microsite en de hierin opgenomen informatie bij te werken of te corrigeren.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is geen enkele verklaring in deze Microsite bedoeld als een winstprognose voor enige periode en geen enkele verklaring dient te worden geïnterpreteerd als zou de winst of de winst per aandeel noodzakelijkerwijs hoger of lager zijn dan die van de relevante voorgaande financiële perioden voor de Vennootschap.

Verantwoordelijkheid

De bestuurders van de Vennootschap aanvaarden verantwoordelijkheid voor de informatie in de documenten die beschikbaar zijn op deze Microsite, met dien verstande dat, tenzij anders vermeld in het (de) desbetreffende document(en), de enige verantwoordelijkheid die zij aanvaarden met betrekking tot de informatie over de Vennootschap, die is samengesteld uit openbare bronnen, is ervoor te zorgen dat dergelijke informatie correct en eerlijk is weergegeven en gereproduceerd. Naar het beste weten en overtuiging van de bestuurders van de Vennootschap (die alle redelijke maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in de documenten op deze Microsite waarvoor zij verantwoordelijk zijn in overeenstemming met de feiten en is niets weggelaten dat de strekking van dergelijke informatie zou kunnen beïnvloeden.

De enige verantwoordelijkheid die de Concertpartij aanvaardt voor informatie op deze Microsite is voor de juistheid en billijkheid van de reproductie of presentatie ervan, tenzij een verklaring van verantwoordelijkheid in een relevant document uitdrukkelijk anders bepaalt. Noch de Concertpartij, noch een van zijn adviseurs heeft de informatie op een andere website die door een derde aan deze Microsite kan worden gekoppeld, gecontroleerd en geen van deze personen is of zal verantwoordelijk zijn voor of aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot die informatie.

De documenten op deze Microsite zijn enkel vermeld op de gespecificeerde datum van het relevante document en, behalve zoals vereist door de Financial Conduct Authority, de London Stock Exchange, de Code, de Disclosure Guidance and Transparency Rules of enige andere toepasselijke wet, heeft noch de Vennootschap noch de Concertpartij enige verantwoordelijkheid of verplichting om dergelijke documenten bij te werken of te herzien en aanvaardt deze ook niet.

Als u twijfelt over de inhoud van deze Microsite of de actie die u moet ondernemen, dient u uw eigen financieel advies in te winnen bij een onafhankelijke financieel adviseur die bevoegd is onder de Financial Services and Markets Act 2000 of, als u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, bij een bevoegd onafhankelijk financieel adviseur.

Deze kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht.

Bevestiging van begrip en acceptatie

  • Ik heb de voorwaarden van deze kennisgeving gelezen en begrepen en ik ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden.
  • Ik ben niet (noch handel ik namens iemand die dat wel is) woonachtig in een rechtsgebied dat de toegang tot het materiaal op deze Microsite of een deel daarvan als onwettig beschouwt.
  • Ik zal geen van de materialen op deze Microsite geheel of gedeeltelijk afdrukken, downloaden of op andere wijze proberen te kopiëren, mailen, doorsturen, distribueren of verzenden naar andere personen in rechtsgebieden waar een dergelijke verspreiding beperkt kan zijn door toepasselijke wet- of regelgeving.
  • Ik verklaar en garandeer aan Onderneming en Concertpartij dat ik deze Microsite enkel voor informatieve doeleinden wil gebruiken en dat ik begrijp dat dit mijn rechten of verantwoordelijkheden kan beïnvloeden.
  • Ik verklaar en garandeer aan Offeree en Offeror dat ik deze Microsite uitsluitend voor informatieve doeleinden wil raadplegen en dat ik begrijp dat dit mijn rechten of verantwoordelijkheden kan beïnvloeden. 

Als je niet in staat bent om deze bevestigingen te geven, moet je hieronder klikken op I DISAGREE.